Algemene voorwaarden

Verkeer Centrale Nederland BV

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Verkeer Centrale Nederland: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Verkeer Centrale Nederland BV gevestigd aan Aambeeld 7A te Medemblik, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75211815;
b. opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Verkeer Centrale Nederland een overeenkomst is aangegaan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkeer Centrale Nederland en de opdrachtgever;
d. verkeersregelaar: de natuurlijke persoon die namens Verkeer Centrale Nederland op de locatie de overeenkomst uitvoert;
e. werkzaamheden: de werkzaamheden die door Verkeer Centrale Nederland in het kader van de overeenkomst worden uitgevoerd of dienen te worden uitgevoerd;
f. locatie: de locatie waar in opdracht van de opdrachtgever de werkzaamheden uitgevoerd worden of uitgevoerd dienen te worden;
g. gehuurde: de materialen die in het kader van de overeenkomst door Verkeer Centrale Nederland aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Verkeer Centrale Nederland en de opdrachtgever.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verkeer Centrale Nederland voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Verkeer Centrale Nederland vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6. Indien Verkeer Centrale Nederland niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkeer Centrale Nederland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en offertes
3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Verkeer Centrale Nederland zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Verkeer Centrale Nederland opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Verkeer Centrale Nederland zijn offerte baseert.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten van Verkeer Centrale Nederland binden Verkeer Centrale Nederland niet.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkeer Centrale Nederland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de offerte van Verkeer Centrale Nederland dan wel op het moment dat de opdrachtgever op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Verkeer Centrale Nederland.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Verkeer Centrale Nederland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Verkeer Centrale Nederland zal de van overheidswege gestelde voorschriften en (veiligheids)eisen die van toepassing zijn op de werkzaamheden naleven.
5.2. Verkeer Centrale Nederland heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
5.3. De verkeersregelaars beschikken over een aanstellingspas en dragen geschikte kleding.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Verkeer Centrale Nederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Verkeer Centrale Nederland ter beschikking worden gesteld.
6.2. Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte materialen.
6.3. De opdrachtgever is gehouden Verkeer Centrale Nederland onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.4. De opdrachtgever dient de verkeersregelaars de gelegenheid te geven de werkzaamheden uit te voeren onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke (veiligheids)eisen.
6.5. Verkeer Centrale Nederland gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.6. De opdrachtgever staat ervoor in dat de rust- en werktijden van de verkeersregelaars voldoen aan de wettelijke vereisten.
6.7. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat dicht bij de locatie sanitaire voorzieningen aanwezig zijn waarvan de verkeersregelaars kosteloos gebruik kunnen maken. Indien de opdrachtgever hiervoor niet heeft zorggedragen, dan kan Verkeer Centrale Nederland er niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien een verkeersregelaar een bepaalde periode geen werkzaamheden uitvoert omdat de verkeersregelaar op zoek is naar sanitaire voorzieningen.
6.8. De opdrachtgever vrijwaart Verkeer Centrale Nederland voor eventuele aanspraken van derden of de verkeersregelaar, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
6.9. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Verkeer Centrale Nederland of die voortvloeien uit de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de opdrachtgever onrechtmatig jegens Verkeer Centrale Nederland handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Verkeer Centrale Nederland daardoor lijdt en is Verkeer Centrale Nederland gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.

Artikel 7. Ter beschikking stellen van materialen
7.1. De opdrachtgever is verplicht al het nodige te doen om de materialen in stand te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernieling, etc. te voorkomen.
7.2. Indien partijen zijn overeengekomen dat Verkeer Centrale Nederland de materialen op de locatie plaatst, dan dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat:
a. de locatie tijdig toegankelijk is voor Verkeer Centrale Nederland;
b. de plaatsingswerkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
c. hij tijdig Verkeer Centrale Nederland alle informatie over de locatie verstrekt heeft die voor Verkeer Centrale Nederland van belang kan zijn i.v.m. het plaatsen van de materialen;
d. de materialen tijdig weer aan Verkeer Centrale Nederland worden geretourneerd. Indien de materialen niet tijdig worden geretourneerd, dan heeft Verkeer Centrale Nederland het recht extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3. Indien de opdrachtgever de materialen zelf plaatst, dan is de opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het correct plaatsen van de materialen en dan kan Verkeer Centrale Nederland nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de opdrachtgever lijdt doordat de materialen verkeerd zijn geplaatst.
7.4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan de materialen gedurende de periode dat de opdrachtgever de materialen onder zich heeft, waaronder beschadigingen aan de materialen en verlies, gestolen zijn en te niet gaan van de materialen.
7.5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen aan te (laten) brengen aan de materialen.
7.6. De materialen blijven eigendom van Verkeer Centrale Nederland ongeacht de duur van de terbeschikkingstelling.
7.7. Bij beslag op goederen van de opdrachtgever of surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever onmiddellijk Verkeer Centrale Nederland daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Verkeer Centrale Nederland.

Artikel 8. Nacalculatie, minder werk, tussentijdse beëindiging en annulering
8.1. Indien de werkzaamheden langer duren of omvangrijker zijn dan partijen zijn overeengekomen, dan worden deze extra werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
8.2. Indien de werkzaamheden korter duren dan partijen zijn overeengekomen dan wel indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt of voor aanvang annuleert dan:
a. worden alle reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht;
b. is Verkeer Centrale Nederland gerechtigd de tijd dat geen werkzaamheden zijn verricht wel aan de opdrachtgever in rekening te brengen ter compensatie van de gereserveerde arbeidscapaciteit;
c. worden de eventuele annuleringskosten die Verkeer Centrale Nederland aan een derde dient te betalen aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9. Tariefwijzigingen
9.1. Verkeer Centrale Nederland heeft het recht zijn tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van de nieuwe tarieven in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.

Artikel 10. Klachten
10.1. Klachten over uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn verricht aan Verkeer Centrale Nederland kenbaar te worden gemaakt. Klachten die niet tijdig worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
10.2. Klachten over de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.
10.3. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Verkeer Centrale Nederland de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken. De aansprakelijkheid van Verkeer Centrale Nederland is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 13 is opgenomen.

Artikel 11. Facturatie en betaling
11.1. Facturatie geschiedt na voltooiing van de werkzaamheden.
11.2. Indien het een overeenkomst voor een langere periode betreft, dan geschiedt facturatie wekelijks achteraf.
11.3. De opdrachtgever dient de van Verkeer Centrale Nederland ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
11.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
11.5. In geval van beslag op goederen van de opdrachtgever, liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Verkeer Centrale Nederland op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.6. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de factuur die het langst open staat.
11.7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op het te betalen factuurbedrag enig bedrag in mindering te brengen of enig bedrag daarmee te verrekenen.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
12.1. Verkeer Centrale Nederland is gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. de medewerkers bij het uitvoeren van de werkzaamheden dreigen te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen of indien er sprake is van een andere (dreigende) gevaarlijke situatie;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de overeenkomst Verkeer Centrale Nederland ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
12.2. Verkeer Centrale Nederland is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
12.3. Voorts is Verkeer Centrale Nederland bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.4. Verkeer Centrale Nederland is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
12.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Verkeer Centrale Nederland op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkeer Centrale Nederland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.6. Verkeer Centrale Nederland behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring
13.1. Verkeer Centrale Nederland kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
13.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Verkeer Centrale Nederland is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Verkeer Centrale Nederland tegen alle aanspraken ter zake.
13.3. Verkeer Centrale Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
13.4. Verkeer Centrale Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Verkeer Centrale Nederland in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
13.5. Verkeer Centrale Nederland is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
13.6. Indien Verkeer Centrale Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkeer Centrale Nederland beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Verkeer Centrale Nederland gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Verkeer Centrale Nederland beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Verkeer Centrale Nederland vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Verkeer Centrale Nederland kan aanwenden.

Artikel 14. Overmacht
14.1. Verkeer Centrale Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; natuurrampen; terrorisme; stroomstoring; epidemieën; brand; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Verkeer Centrale Nederland de overeenkomst uitvoert; belemmeringen door derden; diefstal van materialen; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; internetstoring; overheidsmaatregelen.
14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Verkeer Centrale Nederland ingeschakelde derde partij.
14.3. In het geval dat Verkeer Centrale Nederland door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Verkeer Centrale Nederland het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat Verkeer Centrale Nederland gehouden is om enige door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
14.4. In het geval dat Verkeer Centrale Nederland ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht, dan is Verkeer Centrale Nederland gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
15.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Verkeer Centrale Nederland gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Verkeer Centrale Nederland zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Verkeer Centrale Nederland niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1. Op elke overeenkomst tussen Verkeer Centrale Nederland en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Verkeer Centrale Nederland worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Verkeer Centrale Nederland gevestigd is.